Νέο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Διάρκεια Διαβούλευσης:Δεκαπέντε(15)ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ)
Λήψη πρόσκλησης, Τεχνικές προδιαγραφές

Νέο Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη προμήθεια ενδοφακών

19 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 31.594,80 € πλέον ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 25.07.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 24.07.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη Συντήρηση Συστήματος Επεξεργασίας Νερού της ΜΤΝ και του Φορητού Συστήματος Επεξεργασίας Νερού WRO 300 της ΜΤΝ

09 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 18.07.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18.07.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία Απολύμανσης για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας και του ΚΕΦΙΑΠ , για 3 έτη

09 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.500,00 Ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.07.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 17.07.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων σε φιάλες.

09 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 16.07.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 16.07.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προσκαλεί την εταρεία «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AE» να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία της Φύλαξης,για χρονική περίοδο 4 μηνών, (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024) ήτοι από 01.08.2024 μέχρι και 30.11.2024

09 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 15/07/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/07/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου

08 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 33.900,00€ ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.07.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 16.07.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ειδών Γαλακτοπωλείου

08 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00 € ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.07.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 16.07.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ειδών Κατεψυγμένων

08 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.931,00 € € ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.07.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 16.07.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ειδών Μαναδικής

08 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 15.400,00 € € ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.07.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 16.07.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ειδών Παντοπολείου

08 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 23.000,00 € ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.07.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 16.07.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου

08 Ιουλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.100,00 € ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.07.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 16.07.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης ενος καταστήματος (κυλικείο Νοσοκομείου) Εμβαδού 35 m² ,ισογείου, ιδιοκτησίας τού Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας.

20 Ιουνίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού01.07.2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 01.07.2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ.μ.
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού, ΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Διαλυμάτων Μ.Τ.Ν

20 Ιουνίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.372,00 € πλέον των αναλογούντων κατά πίνακα ΦΠΑ
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 01.07.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 01.07.2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για το είδος «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ»

31 Μαϊου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.851,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 11.06.2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 10.06.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

27 Μαϊου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04.06.2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06.06.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Επαναπρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Ασθενοφόρου

27 Μαϊου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 17.856,00€ συμπ ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04.06.2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03.06.2024 η ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης ενος καταστήματος (κυλικείο Νοσοκομείου) Εμβαδού 35 m² ,ισογείου, ιδιοκτησίας τού Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας.

17 Μαϊου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού24.05.2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μ.μ
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 24.05.2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ.
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού, ΥΔ

Νέο To Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσει δημόσιο διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την υπηρεσία της καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας και του Κε.Φ.Ι.Απ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Αποκλειστικά Βάση της Τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 204.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

17 Μαϊου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 204.000,00 € συμπ ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 20.05.2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 03.06.2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μμ
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση των προσφορών 07.06.2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού, ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια 2.400 τεμαχίων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ταχέων Ελέγχων Αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test)

10 Μαϊου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 852,24 € συμπ ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.05.2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 16.05.2024 η ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

10 Μαϊου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.700,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 16.05.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15.05.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για τις εταιρίες "Ορθολογισμός ΑΕ",Ευρωοικονιμική ΑΕ","Δήλος Οικονομική ΑΕ" να καταθέσουν προσφορά προκειμένου να υπάρξει Ανάδοχος για τις Λογιστικές Υπηρεσίες Γενικής-Αναλυτικής

17 Απριλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 19.840,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 24.04.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 23.04.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση, έγγραφο διευκρίνισης

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία του Τεχνικού Ασφάλειας

10 Απριλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% για 3 έτη
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.04.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 16.04.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

09 Απριλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17.04.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 16.04.2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση , έγγραφο διευκρίνισης

Νέο ΤΟ Γενκό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσει δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την Υπηρεσία της Φύλαξης.

04 Aπριλίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 111.600,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Έναρξη υποβολής προσφορών 08/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 22.04.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 26.04.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο ΤΟ Γενκό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσει δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων», Πετρέλαιο Κίνησης,Πετρέλαιο θέρμανσης και Αμόλυβδη βενζίνη ,για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας και του Κε.Φ.Ι.Απ.

04 Aπριλίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 319.112,76 € συμπ. ΦΠΑ 24%,
Έναρξη υποβολής προσφορών 08/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/05/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 17/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Δημόσιος ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλευσης ενός καταστήματος Εμβαδού 80 m², ισογείου ιδιοκτησίας του Γενικού Νσοκομείου Άμφισσας

03 Απριλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19.04.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 18.04.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00
Περίληψη, Διακήρυξη, Υπεύθυνη Δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά, να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία του Ιατρού Εργασίας

03 Απριλίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 11.04.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 10.04.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ελαιόλαδου (CPV: 15800000-6), για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας για ένα (1) έτος,

22 Μαρτίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 12.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 01.04.2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 29.03.2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά, για την Υπηρεσία της Καθαριότητας (CPV: 90600000-3) στο Γ.Ν. Άμφισσας και στο Κε.Φ.Ι.Απ., για χρονική περίοδο 4 μηνών, (ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024) ήτοι από 01.05.2024 μέχρι και 31.08.2024

22 Μαρτίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 60.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 01.04.2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 29.03.2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά, για να αναδειχθεί ο ανάδοχος που θα προβεί στην Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου προκειμένου να πιστοποιηθούν με HACCP (CPV: 79132000-8), τα μαγειρεία, στο Γ. Ν. Άμφισσας

12 Μαρτίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.100,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 άρθρο 5 και της υπ. αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/2017) Υγειονομικής Διάταξης .
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 21.03.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 20.03.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας προκηρύσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σφραγισμένες προσφορές για ανάδειξη του πλειοδότη ο οποίος θα πραγματοποιειθεί στο Γ.Ν Άμφισσας για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλευσης μια κατοικίας Εμβαδού 86 m²,1 ου ορόφου, ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας , με χρονικό διάστημα εκμίσθωσης τα έξη (6) έτη

07 Μαρτίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 12.500,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 22.03.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα προσφορών 21.03.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00
Περίληψη διακήρυξης ,Διακήρυξη

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ

27 Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 12.500,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 07.03.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06.03.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία της Ακτινοπροστασίας

27 Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% χρονική περίοδο ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση Διαγωνισμού

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Καθαριότητας

27 Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% για χρονική περίοδο 4 μηνών
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ασθενοφόρου

27 Φεβρουαριου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 14.880,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα(1) έτός
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

27 Φεβρουαριου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 9.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 07/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06/03/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την Υπηρεσία της Καθαριότητας

23 Iανουρίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 167.400,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% για ένα(1) έτος
Έναρξη υποβολής προσφορών 24/01/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 05/02/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 09/02/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ασθενοφόρου

17 Ιανουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 14.880,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα(1) έτός
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 23/01/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας

11 Iανουρίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 102.672,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (2) ΕΤΗ
Έναρξη υποβολής προσφορών 11/01/2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 29/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 05/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Καθαριότητας

08 Ιανουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/01/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση