Διαγωνισμοί 2024

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ

27 Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 12.500,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 07.03.2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06.03.2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία της Ακτινοπροστασίας

27 Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% χρονική περίοδο ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση Διαγωνισμού

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Καθαριότητας

27 Φεβρουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 24% για χρονική περίοδο 4 μηνών
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ασθενοφόρου

27 Φεβρουαριου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 14.880,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα(1) έτός
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/03/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

27 Φεβρουαριου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 9.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 07/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06/03/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την Υπηρεσία της Καθαριότητας

23 Iανουρίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 167.400,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% για ένα(1) έτος
Έναρξη υποβολής προσφορών 24/01/2024 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 05/02/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 09/02/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ασθενοφόρου

17 Ιανουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 14.880,00€ συμπ.ΦΠΑ 24% για ένα(1) έτός
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 23/01/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας

11 Iανουρίου 2024

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 102.672,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (2) ΕΤΗ
Έναρξη υποβολής προσφορών 11/01/2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 29/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 05/05/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Καθαριότητας

08 Ιανουαρίου 2024

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00 € συμπ.ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/01/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση