Διαγωνισμοί 2023

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ενδοφακών

15 Μαΐου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 24/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 23/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία διανομής Φαγητού για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ 2023 και ΙΟΥΛΙΟ 2023 και για τις ελλείψεις που θα δημιουργηθούν από τις κενές βάρδιες του προσωπικού των μαγείρων

15 Μαΐου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.558,76€ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 23/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 22/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Επαναπρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

02 Μαΐου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 800,00€ συμπ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 10/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 09/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Διαλυμάτων Μ. Τ. Ν. για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας

27 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00€ συμπ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια βραχιολιών Ταυτοποίησης Ασθενών 13.500 τεμαχίων,για 2 έτη, ήτοι 13.000 τεμάχια ενηλίκων και 500 τεμάχια νεογνών (250 ροζ και 250 μπλε) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας

27 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.550,00€ συμπ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για τον «ΑΝΔΡΙΤΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» να καταθέσει προσφορά για την Πρόσκληση Διαγωνιστικής Διαδικασίας ανάθεσης έργου για την υπηρεσία εξωτερικού συνεργάτη του τμήματος Πληροφορικής

27 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 1.650,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη μεταφορά αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού

27 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 16.640,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση στην εταιρία «Computer Team» να καταθέσει προσφορά για την πρόσκληση σκοπιμότητας-αναγκαιότητας διενέργειας Πρόσκλησης και την έγκριση των όρων αυτού, με την εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» παράγραφος 2, περίπτωση γγ (προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας), για την υπηρεσία SLA (CPV: 72253200-5) συντήρησης, και τεχνικής υποστήριξης σε περιβάλλον Web των εφαρμογών λογισμικού της Computer Team, που αφορούν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) των Μονάδων Υγείας Στερεάς Ελλάδας, που είναι εγκατεστημένο στο Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, για δύο (2) έτη.

21 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 127.372,80 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 28/04/2023 ημέρα Παρασκεηή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

19 Απριλίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.700,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 28/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/04/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλες τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση τήρησης Λογαριασμού ταμειακής Διαχειρισής και παρόχης τραπεζικών εργασιών του Γ.Ν Άμφισσας για χρονικό δύο(2) ετών και με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους

30 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 07/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 06/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Άμφισσας και του ΚΕΦΙΑΠ

27 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 343.657,32€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 01/05/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 05/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση στην εταιρία «MY SECURITY AND FACILITY SYSTEMS AE» να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία Φύλαξης στο Γ.Ν. Άμφισσας

15 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 13.610,24€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία Διανομής Φαγητού

14 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.400,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 27/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 31/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,Υπεύθηνη δήλωση, Παράταση διαγωνισμού,Δεύτερη παράταση διαγωνισμού

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Αντισηπτικών Απολύμανσης

13 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.500,00€ συμπ. των αντίστοιχων ΦΠΑ (6,13+24%),
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 22/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Επαγγελματικής Κουζίνας με μαντεμένιες εστίες 30Χ30 cm τύπου KEF 490 CAT

13 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 21/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 20/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

08 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 16/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,διευκρίνιση,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Καθετήρων

08 Μαρτίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 15/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 14/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για την εταιρεία «OPEN EYE SECURITY» να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία της Φύλαξης, στο Γ.Ν. Άμφισσας, για χρονική περίοδο 1 μήνα, ήτοι από 01.03.2023 μέχρι και 31.03.2023

20 Φεβρουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.510,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 24/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 23/02/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Γαντιών

27 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 11.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 03/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 02/02/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

13 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.100,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

13 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπ. ΦΠΑ (13% ή 24% κατ’ είδος)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την διαχείριση αποβλήτων

13 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 16/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 03/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 10/02/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Διαχείριση Αποβλήτων

12 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν για την Προμήθεια Συριγγών - Βελόνων

12 Ιανουαρίου 2023

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπ. ΦΠΑ (13% ή 24% κατ΄ είδος)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/01/2023 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/01/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση