Διαγωνισμοί

2019

Νέο Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου(-ων) υλοποίησης του Υποέργου «Προμήθεια ιατροτέχνολογικού εξοπλισμού»

20 Δεκεμβρίου 2019

Κατηγορία: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 115.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 23/12/2019 και ώρα 8:00 π.μ Μέχρι τις 18:00 μ.μ 20-01-2020 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνη δήλωση και Διευκρίνηση:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Μελανιών

14 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής Ύλης

14 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός προσωρινού Διαφλεβικού Βηματοδότη

07 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.875,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου ιματισμού 50 κιλών

07 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξαταστικών γαντιών

07 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών ειδών:Χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτες-χειροπετσέτες

07 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και σακούλες αποβλήτων-απορριμάτων

06 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων

21 Οκτωβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 6-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Ακτινοπροστασίας του Νοσοκομείου για ένα(1) έτος

17 Οκτωβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός(1) Ψυγείου για τα Αντιδραστήρια του Μικροβιολογικού Τμήματος

17 Οκτωβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019

17 Οκτωβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση ενός(1) πλυντηρίου ιματισμού 50 κιλών

27 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού

27 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 56.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Διευκρίνηση Διαγωνισμού:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Λαρυγγοσκοπίου με οθόνη

26 Σεπτεμβρίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Υλικών

19 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια αναισθησιολογικού υλικού: βελόνες αναισθησίας και βελόνες Νευροδιέγερσης

19 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) προσωρινού διαβλεβικού βηματοδότη

19 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.875,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός(1) Λαπαροσκοπικού Πύργου

3 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 04/09/2019 και ώρα 8:00 π.μ Μέχρι τις 18:00 μ.μ 30-09-2019 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης Διευκρίνηση και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκαρδιογράφου

7 Αυγούστου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Λαρυγγοσκοπίου με Οθόνη

7 Αυγούστου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Φίλτρου Κατακράτισης Μικροβίων για ON-LINE HDF για Μηχανήματα FRESENIUS 4008S

7 Αυγούστου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

7 Αυγούστου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 34.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Σακών Αίματος

25 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός Πλυντηρίου Ιματισμού 50 Κιλών

25 Ιουλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Σχόλια:Αναρτήθηκε Δημόσια Διαβούλευση στον Ιστότοπο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 19DIAB000005506 ενός Πλυντηρίου Ιματισμού 50 Κιλών

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού

25 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 24.676,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων

18 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 08-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ενός προσωρινού Διαβλεφικού Βηματοδότη

18 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.875,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 08-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση Εκ νέου (Ορθή Επανάληψη "Παράταση Τεσσάρων Ημερών Επιπλέον")

16 Ιουλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Σχόλια:Αναρτήθηκε εκ νέου Δημόσια Διαβούλευση στον Ιστότοπο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 19DIAB000005407 για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό (Αναισθησιολογικό Μηχάνημα, Σχισμοειδής Λυχνία, Οστικής Πυκνότητας)

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

9 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 29.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 25-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Συντήρησης Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης FRESENIUS 4008S της ΜΤΝ

4 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 50.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο(2) έτη
Διενέργεια: 25-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιματισμού

3 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο 2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια έξι(6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης

24 Ιουνίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού

21 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμό για την υπηρεσία του Τεχνικού Ασφαλείας -Ιατρού Εργασίας

21 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενος (1) Χειρουργικού Ηλεκτρονικού Εξεταστικού Κρεβατιού

7 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 26-06-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμό για την υπηρεσία Συντήρηση Υποσταθμού Μ.Τ και Η/Ζ

7 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 26-06-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης αιμοκάθαρσης τύπου HOSPAL INTEGRA

31 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 20-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 19-06-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης τύπου FRESENIUS 4008S

30 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 48.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο(2) έτη
Διενέργεια: 13-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-06-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Πηκτολογικό Αναλυτή

10 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Διαχείρισης αποβλήτων

10 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αναλυτή VIDAS

8 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός(1) Αυτόκαστου Κλιβάνου Αποστείρωσης

8 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια έξι(6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης

6 Μαΐου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Τεχνικού Ασφάλειας Ιατρού Εργασίας

2 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού

2 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.350,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

30 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων(Πλέγματα)

23 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Λαπαροσκοπικού Πύργου

23 Απριλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας Σχισμοειδούς Λυχνίας

22 Απριλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Μηχανήματος Οστικής Πυκνότητας

22 Απριλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Αναισθησιολογικού Μηχανήματος

22 Απριλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

`

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων DRAEGER-PRIMUS

22 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Λαρυγγοσκοπίου με Οθόνη

19 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ίσχαιμου Περιδέσης -TOUNIQUET

19 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αιματολογικούς Αναλυτές,Πηκτολογικό και Καρδιολογικό Αναλυτή

11 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής Ούρων

11 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Βιοχημικούς Αναλυτές

11 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 64.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Μικροβιολογικών Ειδών

11 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.952,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός φορητού Υπερηχοκαρδιαγράφου

09 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός μηχανήματος υπερηχοτομογραφίας

09 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός οφθαλμολογικού χειρουργικού μικροσκοπίου

09 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 49.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντισηπτικών Απολύμανσης

05 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.473,48 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Ανασολογικούς Αναλυτές

02 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος αντιστροφής όσμωσης για κλίβανο κεντρικής αποστείρωσης

28 Μαρτίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αναλυτή VIDAS

28 Μαρτίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μιας αντλίας έγχυσης φαρμάκων

28 Μαρτίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Συντήρηση Ανελκυστήρων

05 Μαρτίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

28 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 35.563,80 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 12-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ραμμάτων

25 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.084,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία απολύμανσης του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

25 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου και Γαλακτοπωλείου

21 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 34.181,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Διευκρίνηση Διαγωνισμού :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κατεψυγμένων

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.803,43 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Αρτοποιίας

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.176,39 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 23.310,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Μαναβικής

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.031,39 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

13 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 189.980,74 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 14/02/2019 και ώρα 8:00 π.μ Μέχρι τις 18:00 μ.μ 13-03-2019 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης και υπεύθυνη δήλωση: