2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Διαγωνισμοί

2022

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία καθαριότητας

07 Ιουνίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 16/06/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/06/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία Διανομής Φαγητού

19 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/05/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ασκών Αίματος

18 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/05/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ιματισμού

17 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 25/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Σακούλες Αποβλήτων-Απορριμμάτων γα τις Ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

16 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 23/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ADEPT CONSULTING» για να καταθέσει προσφορά, που αφορά την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό σύμβουλο για την Χαρτογράφηση διαδικασιών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, αποτύπωση των δημοσιονομικών κινδύνων και των δικλίδων ασφαλείας της κάθε διαδικασίας στο Γ. Ν. Άμφισσας

11 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 18/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 17/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΚΟΡΔΟΛAIΜΗΣ Ε.ΘΕΟΔΩΡΟΣ –IONIAN SECURITY» για να κατθέσει προσφορά για την Υπηρεσία της Φύλαξης στο Γ.Ν Άμφισσας για χρονική περίοδο 3 μηνών , ήτοι από 01/06/2022 μέχρι 31/08/2022

10 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 22.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 16/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ» να καταθέσει προσφορά για την Υπηερσία Καθαριότητας στο Γ.Ν Άμφισσας και στο Κ.Ε.Φι.Απ για χρονική περίοδο 2 μηνών

20 Απριλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 24.304,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 28/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία Διανομής Φαγητού των εταιριών «ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ» και «Θ Ν ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο 2022

5 Απριλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/04/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Διαλυμάτων Μ.Τ.Ν

18 Μαρτίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη υποβολής προσφορών 29/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 28/03/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση Διαγωνιστικής Διαδικασίας ανάθεσης έργου για την υπηρεσία εξωτερικού συνεργάτη του τμήματος Πληροφορικής

12 Μαρτίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 17-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 16-03-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό κάτω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την υπηρεσία της Φύλαξης

25 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 28/03/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 01/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενδοφακών

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 24-02-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 23-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια : Ενδοσκοπικά Εργαλεία Χειρουργείου,Πλέγματα, Λαπαροσκοπικά Αναλώσιμα Υλικά

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 24-02-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 23-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 22-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 22-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρείας «Cosmote Α.Ε» να καταθέσει προσφορά για την Πρόσκληση Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια εξοπλισμού Τηλεφωνικού Κέντρου για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισας

08 Φεβρουαρίου 2022

-2 Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.389,88, € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά προμήθειας Υγρού Οξυγόνου

07 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 72.726,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 15/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό κάτω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθσίας για την υπηρεσία της Καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας και του Κε.Φ.Ι.Απ

28 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 04/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά Συντήρησης του υποσταθμού Μέσης Τάσης και των τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών του Γ.Ν Άμφισσας

27 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Έναρξη υποβολής προσφορών 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αντισυπτικών Απολύμανσης

27 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα (1) έτος
Έναρξη υποβολής προσφορών 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων

24 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 74.298,90 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ήτοι 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ημερησίως
Έναρξη υποβολής προσφορών 01/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία της Σίτισης στο Γ.Ν Άμφισσας

21 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.199,98 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ήτοι 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ημερησίως
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/01/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» να καταθέσει προσφορά για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για 3 έτη (2021-2022-2023) για τον Γ.Ν Άμφισσας

21 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/01/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό άνω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθσίας για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

14 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 249.991,80€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη υποβολής προσφορών 17/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την Υπηρεσία Καθαριότητας στο Γ.Ν Άμφισσας και στο Κ.Ε.Φι.ΑΠ για χρονική περίοδο 3 μηνών

12 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 18-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 17-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων ατνιγόνων SARS-CoV2(rapid test)

12 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 18-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 17-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :