Διαγωνισμοί

2022

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Καρδιολογικούς Αναλυτές

18 Νοεμβρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 06%
Έναρξη υποβολής προσφορών 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 28/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 02/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Βιοχημικούς Αναλυτές

18 Νοεμβρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 06%
Έναρξη υποβολής προσφορών 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 28/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 02/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Πηκτολογικό Αναλυτή, με Συνοδό εξοπλισμό του Νοσοκομείου για 2 έτη

17 Νοεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 18.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 25/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 24/11/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια ενός Ταχικλυβάνου για τις ανάγκες των Χειρουργείων

17 Νοεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.650,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 25/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 24/11/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία Διανομής Φαγητού

17 Νοεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.650,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% από 01.12.2022 έως 31.01.2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 24/11/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 23/11/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης

18 Οκτωβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 25/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 24/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ακτινολογικού Φιλμ, για εκτυπωτή FUJIFILM DRYPIX PLUS, για ένα (1) έτος

18 Οκτωβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 25/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 24/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση και Διευκρίνηση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία Φύλαξης στο Γ.Ν.Άμφισσας για χρονική περίοδο 4 μηνών , ήτοι από 01.11.2022 μέχρι και 28.02.2023

14 Οκτωβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% (7.500,00€ μηνιαίως)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/10/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για τον «ΝΤΖΑΪΜΕΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ» να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία Καθαριότητας στο Γ.Ν Άμφισσας και στο Κ.Ε.Φι.Απ για χρονική περίοδο 2 μηνών , ήτοι από 01.11.2022 μέχρι και 31.12.2022

13 Οκτωβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 23.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/10/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ Μ.Τ.Ν

06 Οκτωβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.750,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% για ένα (1) έτος
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 14/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 13/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία Διανομής Φαγητού για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2022, και για τις ελλείψεις που θα δημιουργηθούν από τις κενές βάρδιες του Προσωπικού των μαγειρείων (τραπεζοκόμων - λαντζέρων)

28 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.050,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%,
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 04/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Αιματολογικούς Αναλυτές με Συνοδό Εξοπλισμό,για τις ανάγκες του Μ/Β τμήματος για ένα (1) έτος

28 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 18.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 04/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής Ούρων με συνοδό εξοπλισμό,για τις ανάγκες του Μ/Β τμήματος για δύο (2) έτη

28 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 14.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 04/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Υπηρεσία του Ιατρού Εργασίας

28 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 05/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 04/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ιατρικής Γάζας

22 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 30/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 29/09/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ακτινολογικού Φιλμ για εκτυπωτή FUJIFILM DRYPIX PLUS για ένα (1) έτος

22 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 23.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 29/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 28/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης.

19 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 28/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΕ να καταθέσει Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Καρδιακό Αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό.

19 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.656,39€ συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 28/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς για την Προμήθεια Ενδοφακών

16 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 7.186,50€ συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 23/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 22/09/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς για την Προμήθεια Εντύπων για τις ανάγκες του Γ.Ν.Άμφισσας

15 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 27/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 26/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια sticks σακχάρου με συνοδό εξοπλισμό

05 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 13/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 12/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών της Μ.Τ.Ν

05 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 22.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 13/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 12/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση Οικονομικής Προσφοράς για το Έργο Αποκατάστασης Κεντρικού Δικτύου Ύδρευσης

01 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 25.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 08/09/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 07/09/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό κάτω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Ανοσολογικούς Αναλυτές

01 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 06%
Έναρξη υποβολής προσφορών 02/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 19/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 23/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό κάτω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την προμήθεια φίλτρων

01 Σεπτεμβρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 175.855,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 06%
Έναρξη υποβολής προσφορών 02/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 19/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 23/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης

26 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 06/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 05/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

26 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 14.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 06/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 05/09/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Χαρτικών Ειδών

24 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 01/09/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 31/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Στολών Εργασίας και Υποδημάτων

23 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 7.000,00 για τις Στολές και 3.500,00 για τα Υποδήματα συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 01/09/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 31/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ραμμάτων

23 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 31/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Αναισθησιολογικού Υλικού (Βελόνες Ραχιαίας Αναισθησίας,και Πλήρες Σετ Επισκληριδίου Αναισθησίας)

23 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.850,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 31/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια οφθαλμολογικού υλικού, για ένα (1) έτος

22 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 13.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 29/08/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια οφθαλμολογικού υλικού (Χειρουργικό Πακέτο φακοθρυψίας, Λόγχη 20G, 1.4mm, Σετ πλύσης αναρρόφησης,Bss bag 500ml, Βελόνα πλύσεως πρόσθιου θαλάμου G27), με συνοδό εξοπλισμό, για ένα (1) έτος

19 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 32.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 29/08/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας για ένα (1) έτος

10 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 15.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/08/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας για ένα (1) έτος

10 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 18/08/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 17/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ελαιόλαδου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας για ένα (1) έτος

10 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 18/08/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 17/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου,για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας για ένα (1) έτος

10 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 18/08/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 17/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται για την Προμήθεια Ειδών μαναβικής για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας για ένα (1) έτος

10 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 17.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 18/08/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 17/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Συντήρηση Ανελκυστήρων

10 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 22.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για τρία (3) έτη συν δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 4.000,00€ σε περίπτωση που χρειαστεί να μπει στο συμβόλαιο συντήρησης και τον ανελκυστήρα που είναι προς επισκευή στο ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί μέσα σε αυτή την τριετία.
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 19/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 18/08/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη μεταφορά αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού τέσσερις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή) και για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών

05 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 17.459,20 €συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/08/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης ,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη μεταφορά αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού τέσσερις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή) και για χρονική περίοδο οκτώ (8) μηνών

05 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 17.459,20 €συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/08/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας για ένα (1) έτος

05 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 28.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/08/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ειδών Γαλακτοπωλείου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας για ένα (1) έτος

05 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 25.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/08/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υπηρεσία Draeger Hellas AE να καταθέσει προσφορά για την Συντήρηση των Αναισθησιολογικών μηχανημάτων DRAEGER PRIMUS υπηρεσία Διανομής Φαγητού

05 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/08/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον κο.Κολλιαλή Ιωάννη να καταθέσει οικονομική προσφορά για την Τακτοποίηση – Νομιμοποίηση του κτιρίου του Γ. Ν. Άμφισσας

05 Αυγούστου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/08/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Διανομής Φαγητού

21 Ιουλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου

21 Ιουλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 22.940,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την Υπηρεσία Αποστολή Ταχυδρομικών Αντικειμένων Επιστολικού Ταχυδρομείου και Δεμάτων

11 Ιουλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία ταχυμεταφοράς αντικειμένων

11 Ιουλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια βραχιολιών ταυτοποίησης ασθενών

11 Ιουλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια 68 κυτίων-ερμαρίων κόκκινου χρώματος για την φύλαξη φαρμάκων υψηλού κινδύνου

11 Ιουλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 2.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού

11 Ιουλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ (13% ή 24% κατ’ είδος)
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων σε φιάλες

11 Ιουλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.650,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 20/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 19/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία Απολύμανσης για τις ανάγκες το Γ.Ν Άμφισσας και του ΚΕΦΙΑΠ

07 Ιουλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 15/07/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 14/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία καθαριότητας

07 Ιουνίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 16/06/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία Διανομής Φαγητού

19 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/05/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ασκών Αίματος

18 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 26/05/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 25/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Ιματισμού

17 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 25/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την Προμήθεια Σακούλες Αποβλήτων-Απορριμμάτων γα τις Ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

16 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 23/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ADEPT CONSULTING» για να καταθέσει προσφορά, που αφορά την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό σύμβουλο για την Χαρτογράφηση διαδικασιών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, αποτύπωση των δημοσιονομικών κινδύνων και των δικλίδων ασφαλείας της κάθε διαδικασίας στο Γ. Ν. Άμφισσας

11 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 18/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 17/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΚΟΡΔΟΛAIΜΗΣ Ε.ΘΕΟΔΩΡΟΣ –IONIAN SECURITY» για να κατθέσει προσφορά για την Υπηρεσία της Φύλαξης στο Γ.Ν Άμφισσας για χρονική περίοδο 3 μηνών , ήτοι από 01/06/2022 μέχρι 31/08/2022

10 Μάϊου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 22.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 17/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 16/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ» να καταθέσει προσφορά για την Υπηερσία Καθαριότητας στο Γ.Ν Άμφισσας και στο Κ.Ε.Φι.Απ για χρονική περίοδο 2 μηνών

20 Απριλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 24.304,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 28/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία Διανομής Φαγητού των εταιριών «ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ» και «Θ Ν ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο 2022

5 Απριλίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 12/04/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 11/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Διαλυμάτων Μ.Τ.Ν

18 Μαρτίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη υποβολής προσφορών 29/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 28/03/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση Διαγωνιστικής Διαδικασίας ανάθεσης έργου για την υπηρεσία εξωτερικού συνεργάτη του τμήματος Πληροφορικής

12 Μαρτίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 17-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 16-03-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό κάτω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την υπηρεσία της Φύλαξης

25 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 28/03/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 01/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενδοφακών

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 24-02-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 23-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια : Ενδοσκοπικά Εργαλεία Χειρουργείου,Πλέγματα, Λαπαροσκοπικά Αναλώσιμα Υλικά

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 24-02-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 23-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 22-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 22-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρείας «Cosmote Α.Ε» να καταθέσει προσφορά για την Πρόσκληση Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια εξοπλισμού Τηλεφωνικού Κέντρου για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισας

08 Φεβρουαρίου 2022

-2 Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.389,88, € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά προμήθειας Υγρού Οξυγόνου

07 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 72.726,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 15/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό κάτω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθσίας για την υπηρεσία της Καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας και του Κε.Φ.Ι.Απ

28 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 04/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά Συντήρησης του υποσταθμού Μέσης Τάσης και των τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών του Γ.Ν Άμφισσας

27 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Έναρξη υποβολής προσφορών 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αντισυπτικών Απολύμανσης

27 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα (1) έτος
Έναρξη υποβολής προσφορών 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων

24 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 74.298,90 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ήτοι 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ημερησίως
Έναρξη υποβολής προσφορών 01/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία της Σίτισης στο Γ.Ν Άμφισσας

21 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.199,98 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ήτοι 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ημερησίως
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/01/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» να καταθέσει προσφορά για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για 3 έτη (2021-2022-2023) για τον Γ.Ν Άμφισσας

21 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/01/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό άνω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθσίας για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

14 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 249.991,80€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη υποβολής προσφορών 17/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την Υπηρεσία Καθαριότητας στο Γ.Ν Άμφισσας και στο Κ.Ε.Φι.ΑΠ για χρονική περίοδο 3 μηνών

12 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 18-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 17-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων ατνιγόνων SARS-CoV2(rapid test)

12 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 18-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 17-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :