Διαγωνισμοί

2020

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κατά των ορίων για την υπηρεσία «SLA στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για το ΟΠΣΥ Μ.Υ Στερεάς Ελλάδας»

28 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 132.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 24/12/2020 ημέρα Πέμπη και ώρα 8:00
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 22/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 18/01/2021 και ώρα 15:00 μμ
Λήψη πρόσκλησης,περίληψη διακύρηξης και υπεύθυνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

23 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 31-12-2020, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-12-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών Παροχής Υπηρεσιών Επισκεύης και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Γ.Ν Άμφισσας και Κόστους αυτών.

07 Δεκεμβρίου 2020

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ραμμάτων

04 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.910,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 23-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-12-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιματισμού

04 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 23-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-12-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας και τις του Κε.ΦΙ.ΑΠ για ένα (1) μήνα και με δικαίωμα προαίρεσης ένος μήνα (1) επιπλέον μήνα

3 Δεκεμβρίου 2020

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για ένα μήνα ανέρχεται στις 12.500,00 € συμπ. ΦΠΑ και στις 25.000,00 € συμπ . ΦΠΑ με την προαίρεση

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφόρα Αποκλειστικά Βάση της Τιμής

Το συνεργείο θα πρέπει να εγκατασθεί στο Νοσοκομείο την 1/1/2021

Ημερομηνία Διενέργειας:14-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Ημερόμηνια Κατάθεση Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας του Διαγωνισμού (Τρίτη 11-12-2020)

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 09-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 08-12-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

12 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 51.336,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 19-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 18-11-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Οφθαλμολογικό Ιατρείο

12 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.770,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 30-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 29-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντισηπτικών Απολύμανσης

12 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.210,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 30-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 29-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 07-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 06-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου

30 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών Ειδών: χαρτί υγείας

30 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.580,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ακτινολογικού ΦΙΛΜ

29 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυμάτων Μ.Τ.Ν

29 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 32.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ενός(1) Μονόθυρου Ψυγείου Αιμοδοσίας

29 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 510.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Συριγγών-Βελονών

21 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

17 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και παρατασης διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μαγειρείων

15 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 01-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φιλτρών Υπερκαθαρού νερού κατάλληλα για τα μηχανήματα FRESENIUS 4008S της ΜΤΝ

9 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Διενέργεια: 24-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 23-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

08 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 16-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 15-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

07 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 16-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 15-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση επι της αντιστοίχισης των Τεχνικών Προδιαγραφών και του κόστους προμήθειας ενός Συστήματος Ωρομέτρησης Προσωπικού

04 Σεπτεμβρίου 2020

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Βελονών Αιμοδιάλυσης Μ.Τ.Ν

4 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτίου

3 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10 Αυγούστου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Διενέργεια: 14-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 13-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία διαχείρησης αποβλήτων

24 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Λαπαροσκοπικών Υλικών

23 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) μονόθυρου ψυγείου αιμοδοσίας

20 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία πιστοποίησης βιοϊατρικού εξοπλισμού

20 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικής Γάζας

20 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καθετήρων

20 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Καρδιολογικό Αναλυτή

15 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Πηκτολογικό Αναλυτή

07 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κατά των ορίων για την υπηρεσία της Φύλαξης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 84.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 25/06/2020 ημέρα Πέμπη και ώρα 8:00
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 17/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/07/2020 και ώρα 18:00 μμ
Λήψη πρόσκλησης,περίληψη διακύρηξης και υπεύθυνη δήλωση :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φίλτρου Τεχνιτού Νεφρού

23 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 67.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης αναισθησιολογικών μηχανημάτων DRAEGER PRIMUS

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης HOSPAL INTEGRA

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών SLA

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-06-2020, ημέρα Τρίτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 29-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Εκπόνηση σχέδιο δράσης για την συμμόρφωση των Λειτουργιών και Διαδικασιών του Νοσοκομείου με Βάση το νέο Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 GDPR

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-06-2020, ημέρα Τρίτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 29-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία με τίτλο «Καθαριότητα του Γ.Ν Άμφισσας και του ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ "

12 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ και στις 34.500,00 € συμπ ΦΠΑ με την προαίρεση
Διενέργεια: 24-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο "Παράταση" Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κατά των ορίων για την υπηρεσία «Καθαριότητα» για τις αναγκες του Γ.Ν Άμφισσας και του κε.Φ.Ι.Απ

27 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 126.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 28/05/2020 ημέρα Πέμπη και ώρα 8:00 μ.μ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 19/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 15/06/2020 και ώρα 18:00 μμ
Λήψη πρόσκλησης, και υπεύθυνη δήλωση και εγγράφου παράτασης,καταλητική ημερομηνια:

Νέο "Παράταση" Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

27 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 260.068,92 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 15/06/2020 και ώρα 18:00 μ.μ
Λήψη πρόσκλησης, και υπεύθυνη δήλωση,παράταση διαγωνισμού,καταλητική ημερομηία :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού

21 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 18-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσια Πιστοποίησης Βιοϊατρικού εξοπλισμού

21 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 18-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής Ούρων

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Βιοχημικούς Αναλυτές

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 62.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.911,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρηση Ανελκυστήρων

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο(2) έτη
Διενέργεια: 02-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία «Ταχυμεταφορές Αντικειμένων»

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Αναλυτή VIDAS

15 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 04-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 03-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Αιματολογικούς Αναλυτές

15 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 35.150,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 04-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 03-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Ανασολογικούς Αναλυτές

15 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 71.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 04-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 03-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών SLA στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για το ΟΠΣΥ Μ.Υ Στερεάς Ελλάδας

14 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 59.520,00€ € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο (2) έτη
Διενέργεια: 28-05-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου

8 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατρικών Αερίων σε Φιάλες

8 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

8 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Απολύμανσης του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας και του ΚΕΦΙΑΠ

27 Απριλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο έτη
Διενέργεια: 14-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια «Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστων»

07 Απριλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία «Ταχυμεταφορές Αντικειμένων»

02 Απριλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης συστήματος επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ

01 Απριλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

31 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.911,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης αναισθησιολογικού μηχανήματος Aespire

31 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια stick σακχάρου με συνοδό εξοπλισμό

31 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας

26 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Σακών Αίματος

18 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση για το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων -GDPR

15 Ιανουαρίου 2020

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου

15 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ κατ’ έτος για δύο(2) έτη
Διενέργεια: 30-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια κασετών φακοθρυψίας και συνοδού εξοπλισμού μηχανήματος φακοθρυψίας

15 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και γαλακτοπωλείου

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 29.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 30-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 30-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Μαναβικής

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 26.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κατεψυγμένων

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής ετών 2020-2021

08 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ κατ’ έτος
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

08 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Επιλογή Προμηθευτή/αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου «Προμήθεια έξι(6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του Τεχνητού Νεφρού»

20 Δεκεμβρίου 2019

Κατηγορία: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 23/12/2019 και ώρα 8:00 π.μ Μέχρι τις 18:00 μ.μ 20-01-2020 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνη δήλωση: