Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης

Αποστολή και ρόλος

Το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης αποτελεί αυτοτελές τμήμα, υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του Νοσοκομείου, και στεγάζεται στον ισόγειο χώρο του Νοσοκομείου.

Το Τμήμα έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των εγκατεστημένων εφαρμογών, σε όλες τις υπηρεσίες και τα τμήματα του Νοσοκομείου, και σε καθημερινή βάση. Επιμελείται της δικτυακής υποδομής, ενώ φροντίζει για τις αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού όποτε αυτές είναι απαραίτητες.

Επίσης, διατηρεί μηχανογραφικά στατιστικά στοιχεία, διαχειρίζεται τους εξυπηρετητές, τις βάσεις δεδομένων, και την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

Τέλος, ενημερώνει, εκπαιδεύει και παρέχει τεχνική υποστήριξη στους εργαζομένους του Νοσοκομείου.