2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τεχνική Υπηρεσία 2265 350 165

Αποθήκη Υλικού 2265 350 162

Τμήμα Πληροφορικής 2265 350 350