Ιατρική Υπηρεσία - Εργαστηριακός Τομέας

Φαρμακείο

Το φαρμακείο παρέχει νοσοκομειακή, φαρμακευτική περίθαλψη στους νοσηλευόμενους καθώς και στους προσερχόμενους ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία που από τις κείμενες διατάξεις δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης. Στο φαρμακείο ανήκει η αρμοδιότητα της προμήθειας, αποθήκευσης, συντήρησης και διάθεσης φαρμάκων στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου. Επίσης, έχει συμβολή στην καθιέρωση της σωστής και επωφελέστερης για τον ασθενή συμφέρουσας φαρμακευτικής πολιτικής.