2265 022 222 • 2265 350 181
Πρωτόκολλο : grhosp@gnamfissas.gr
Καταγγελίες : grcom3@gnamfissas.gr

Διαγωνισμοί

Νέο Πρόσκληση Διαγωνιστικής Διαδικασίας ανάθεσης έργου για την υπηρεσία εξωτερικού συνεργάτη του τμήματος Πληροφορικής

12 Μαρτίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 17-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 16-03-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό κάτω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την υπηρεσία της Φύλαξης

25 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 28/03/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 01/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενδοφακών

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 24-02-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 23-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια : Ενδοσκοπικά Εργαλεία Χειρουργείου,Πλέγματα, Λαπαροσκοπικά Αναλώσιμα Υλικά

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 24-02-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 23-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση & Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 22-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

16 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα Υποβολής Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 22-02-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρείας «Cosmote Α.Ε» να καταθέσει προσφορά για την Πρόσκληση Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια εξοπλισμού Τηλεφωνικού Κέντρου για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισας

08 Φεβρουαρίου 2022

-2 Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.389,88, € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 15/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά προμήθειας Υγρού Οξυγόνου

07 Φεβρουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 72.726,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 15/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό κάτω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθσίας για την υπηρεσία της Καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας και του Κε.Φ.Ι.Απ

28 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 28/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 04/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσφορά Συντήρησης του υποσταθμού Μέσης Τάσης και των τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών του Γ.Ν Άμφισσας

27 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος
Έναρξη υποβολής προσφορών 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αντισυπτικών Απολύμανσης

27 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα (1) έτος
Έναρξη υποβολής προσφορών 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 03/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων

24 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 74.298,90 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ήτοι 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ημερησίως
Έναρξη υποβολής προσφορών 01/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την υπηρεσία της Σίτισης στο Γ.Ν Άμφισσας

21 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 3.199,98 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ήτοι 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13% ημερησίως
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/01/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» να καταθέσει προσφορά για την επιλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για 3 έτη (2021-2022-2023) για τον Γ.Ν Άμφισσας

21 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Αίτημα Οικονομικής Προσφοράς
Προϋπολογισμός: 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Έναρξη υποβολής προσφορών 28/01/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Τελευταία Μέρα υποβολής προσφορών 27/01/2022 ημέρα Πέμπη και ώρα 14:00
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοιχτή διαδικασία για Συμβάσεις με Προϋπολογισμό άνω του Ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθσίας για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

14 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 249.991,80€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη υποβολής προσφορών 17/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 14/02/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική Αποσφράγηση 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την Υπηρεσία Καθαριότητας στο Γ.Ν Άμφισσας και στο Κ.Ε.Φι.ΑΠ για χρονική περίοδο 3 μηνών

12 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 18-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 17-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την επείγουσα προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων ατνιγόνων SARS-CoV2(rapid test)

12 Ιανουαρίου 2022

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 18-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 17-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

31 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 07-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 05-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρείας «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» να καταθέσει προσφορά για την Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάδειξης Αναδόχου για τις Λογιστικές Υπηρεσίες Γενικής-Αναλυτικής Λογιστικής

30 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 11-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 10-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια Εκτυπωτικού Χαρτιού

30 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 11-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 10-01-2022)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την υπηρεσία της Σίτησης

15 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 22-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΕΝΒΙΟ Ε.Π.Ε» για την καταθέση προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο μπόιλερ ζέστου νερού χρήσης (ΖΝΧ) στο λεβιτοστάσιο

09 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 15-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 14-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρία «expertweb» να καταθέσει προσφορά για την Προμήθεια ενός server

02 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 09-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 08-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων και πιο συγκεκριμένα : Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Αμόλυβδη Βενζίνη

02 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 09-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 08-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια Φορητής Συσκευής Αναρόφησης Τροχήλατη(ηλεκτρική)

01 Δεκεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 09-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 08-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

30 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 08-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 07-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΥΙΟΙ ΜΕΝ.ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» να καταθέσει προσφορά για την πρoμήθεια και εγκατάσταση αντλιοστάσιου

26 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 01-12-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ακτινολογικού Φιλμ για εκτυπωτή FUJIFILM DRYPIX PLUS

19 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Πέμπη 25-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση:

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΑΝΝΙΤΑ» για να καταθέσει προσφορά , για την καταστευή και επισκευή τεντών για συγκεκριμένους χώρους του Νοσοκομείου

19 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Πέμπη 25-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΕΠΕ» για την κατάθεση προσφοράς για την ματαφορά αίματος,πλάσματος και βιολογικού υλικού ,τέσσερις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα , Τετάρτη ,Παρασκευή και Κυριακή) για την χρονική περίοδο (8) μηνών

19 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Πέμπη 25-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τροχήλατου Καροτσιού Νοσηλείας

17 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 24-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 23-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός Server

16 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 22-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Χειρουργικών Εργαλείων στα σετ γενικής χειρουργικής

11 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 22-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Ιατρικής Γάζας

11 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 18-11-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 17-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση,Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 15-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 15-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 15-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

09 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Δευτέρα 15-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

02 Νοεμβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 10-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τρίτη 09-11-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

22 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 29-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης της Διενέργειας του Διαγωνισμού (Τετάρτη 27-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση και Διευκρίνηση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

21 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Ημερομηνία Διεξαγωγής 27-10-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 26-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθηνη δήλωση και Διευκρίνηση :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την συμμόρφωση των Λειτουργιών και διαδικασιών του Νοσοκομείου με βάση το νέο κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα προσωπικά δεδομένων

04 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 19-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καθετήρων

04 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.200,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 19-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

04 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.900,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 19-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ταινιών σακχάρου με συνοδό εξοπλισμό τα μηχανήματα προσδιορισμού

04 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 19-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών της Μ.Τ.Ν.

28 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.475,00 € € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 14/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Βελόνων Αιμοδιάλυσης

28 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.905,00 € € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 14/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικής Γάζας

28 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.540,00 € € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 14/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων, Πετρέλαιο Κίνησης CPV 09134100-8, Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 και αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4

30 Αυγούστου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 260.889,80 € € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 01/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 27/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , ΤΕΥΔ, ΤΕΥΔ

Νέο Αίτημα οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία σίτισης στο Γ.Ν.Άμφισσας»

24 Αυγούστου 2021

Κατηγορία: Οικονομική Προσφορά
Προϋπολογισμός: 12.200,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 27-08-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 12:00 της ίδιας ημέρας (Παρασκευή 27-08-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης ,διευκρίνηση οικονομικής προσφοράς

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Βιοχημικούς Αναλυτές

09 Ιουλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 62.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 05-08-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 04-08-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστήρια Γενικής Ούρων

16 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 08-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-07-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδρταστηρίων και Αναλοσίμων για Αιματολογικούς Αναλυτές

16 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 17.600,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 08-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-07-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης τύπου FRESENIUS 4008S MTN

16 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 25.250,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% άνα έτος , έτοι 50.500,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% για δύο(2) έτη
Ημερομηνία Διενέργιας 08-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-07-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Ανασολογικούς Αναλυτές

16 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 59.700,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% ή 74.028,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικών αερίων σε φιάλες

15 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης αναισθησιολογικού μηχανήματος "AESPIRE"

15 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% άνα έτος , έτοι 4.800,00 € συμπ. ΦΠΑ για δύο έτη
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Φιλτρών Τεχνητού Νεφρού

15 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 63.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Συντήρησης Συστήματος Επεξεργασίας Νερού της ΜΤΝ

15 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 30.400,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%(11.200,00 συμπ. ΦΠΑ 24% για το πρώτο έτος και από 9.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για το δέυτερο έτος και για το έτος της προαίρεσης)
Ημερομηνία Διενέργιας 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Δημόσιος Διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω του ορίου εφαρμογής της ενωσικής νομοθεσίας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

06 Ιουνίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Δημοσιος Διαγωνισμός ,Προκηρυξη Διαγωνισμού, Περίληψη Διαγωνισμού, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας,ΤΕΥΔ Ευρωπαϊκής Ένωσης,Διευκρίνηση Ημερομηνίας Αποσφράγησης Διαγωνισμού, Διευκρίνηση Αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ
Προϋπολογισμός: 177.958,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

31 Μαΐου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24% για δώδεκα (12) μήνες και 21.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% με την προαίρεση
Ημερομηνία Διενέργιας 17-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής Ύλης

24 Μαΐου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.700,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 10-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-06-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία «Ταχυμεταφορές Αντικειμένων του Γ.Ν Άμφισσας»

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Γαλακτοπωλείο και Ελαιόλαδου

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 30.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιείας

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κατεψυγμένων

29 Απριλίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Ημερομηνία Διενέργιας 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-05-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Καρδιολογικού Αναλυτή

24 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 14.200,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ 6%
Ημερομηνία Διενέργιας 08-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-04-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Μελανιών

24 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Ημερομηνία Διενέργιας 08-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-04-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Σάκων Αίματος

24 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.100,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Ημερομηνία Διενέργιας 08-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-04-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας

24 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.100,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ για 2+1 έτη με την προαίρεση
Ημερομηνία Διενέργιας 08-04-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-04-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Υλικού

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 24.200,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης,Διευκρίνηση

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών Μαναβικής

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Σακούλων Αποβλήτων-Απορριμάτων

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ραμμάτων

08 Μαρτίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης,Διευκρίνηση

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ανασθησιολογικού Υλικού (Βελόνες Ραχιαίας Αναισθησίας και Πλήρες Σετ Επισκληρίδιου Αναισθησίας)

16 Φεβρουαρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.300,00 € συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντα ΦΠΑ
Αποσφράγιση Προσφορών 04-03-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 03-03-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης,Διευκρίνηση Διαγωνισμού

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Ακτινοπροστασίας

27 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.100,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και εξόδων
Αποσφράγιση Προσφορών 11-02-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-02-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ενδοφακών

27 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 20.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 11-02-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-02-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ενός(1) ψυγείου Φαρμάκων

27 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 11-02-2021, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-02-2021)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή προμηθευτή υλοποίησης του Υποέργου «Προμήθεια ιατροτέχνολογικού εξοπλισμού (Μιας σχιμοειδής Λυχνίας) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

21 Ιανουαρίου 2021

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:22/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 19/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 15/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ
Διακύρηξη, Περίληψη Διακήρυξης, και υπεύθυνη δήλωση

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κατά των ορίων για την υπηρεσία «SLA στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για το ΟΠΣΥ Μ.Υ Στερεάς Ελλάδας»

28 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 132.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 24/12/2020 ημέρα Πέμπη και ώρα 8:00
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 22/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 18/01/2021 και ώρα 15:00 μμ
Λήψη πρόσκλησης,περίληψη διακύρηξης και υπεύθυνη δήλωση :

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

23 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 31-12-2020, ημέρα Πέμπη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-12-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών Παροχής Υπηρεσιών Επισκεύης και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Γ.Ν Άμφισσας και Κόστους αυτών.

07 Δεκεμβρίου 2020

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ραμμάτων

04 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.910,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 23-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-12-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιματισμού

04 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 23-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-12-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν Άμφισσας και τις του Κε.ΦΙ.ΑΠ για ένα (1) μήνα και με δικαίωμα προαίρεσης ένος μήνα (1) επιπλέον μήνα

3 Δεκεμβρίου 2020

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για ένα μήνα ανέρχεται στις 12.500,00 € συμπ. ΦΠΑ και στις 25.000,00 € συμπ . ΦΠΑ με την προαίρεση

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφόρα Αποκλειστικά Βάση της Τιμής

Το συνεργείο θα πρέπει να εγκατασθεί στο Νοσοκομείο την 1/1/2021

Ημερομηνία Διενέργειας:14-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Ημερόμηνια Κατάθεση Προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας του Διαγωνισμού (Τρίτη 11-12-2020)

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 09-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 08-12-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

12 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 51.336,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 19-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 18-11-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Οφθαλμολογικό Ιατρείο

12 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.770,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 30-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 29-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντισηπτικών Απολύμανσης

12 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.210,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Αποσφράγιση Προσφορών 30-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 29-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1 Οκτωβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 07-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 06-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου

30 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών Ειδών: χαρτί υγείας

30 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.580,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ακτινολογικού ΦΙΛΜ

29 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυμάτων Μ.Τ.Ν

29 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 32.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ενός(1) Μονόθυρου Ψυγείου Αιμοδοσίας

29 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 510.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Συριγγών-Βελονών

21 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

17 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-10-2020)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και παρατασης διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μαγειρείων

15 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 01-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φιλτρών Υπερκαθαρού νερού κατάλληλα για τα μηχανήματα FRESENIUS 4008S της ΜΤΝ

9 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Διενέργεια: 24-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 23-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

08 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 16-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 15-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

07 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Αποσφράγιση Προσφορών 16-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 15-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση επι της αντιστοίχισης των Τεχνικών Προδιαγραφών και του κόστους προμήθειας ενός Συστήματος Ωρομέτρησης Προσωπικού

04 Σεπτεμβρίου 2020

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Βελονών Αιμοδιάλυσης Μ.Τ.Ν

4 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτίου

3 Σεπτεμβρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-09-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10 Αυγούστου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Διενέργεια: 14-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 13-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία διαχείρησης αποβλήτων

24 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Λαπαροσκοπικών Υλικών

23 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) μονόθυρου ψυγείου αιμοδοσίας

20 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία πιστοποίησης βιοϊατρικού εξοπλισμού

20 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικής Γάζας

20 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καθετήρων

20 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-08-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-08-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Καρδιολογικό Αναλυτή

15 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Πηκτολογικό Αναλυτή

07 Ιουλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κατά των ορίων για την υπηρεσία της Φύλαξης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 84.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 25/06/2020 ημέρα Πέμπη και ώρα 8:00
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 17/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 13/07/2020 και ώρα 18:00 μμ
Λήψη πρόσκλησης,περίληψη διακύρηξης και υπεύθυνη δήλωση :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φίλτρου Τεχνιτού Νεφρού

23 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 67.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης αναισθησιολογικών μηχανημάτων DRAEGER PRIMUS

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης HOSPAL INTEGRA

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-07-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών SLA

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-06-2020, ημέρα Τρίτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 29-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Εκπόνηση σχέδιο δράσης για την συμμόρφωση των Λειτουργιών και Διαδικασιών του Νοσοκομείου με Βάση το νέο Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 GDPR

15 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-06-2020, ημέρα Τρίτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 29-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία με τίτλο «Καθαριότητα του Γ.Ν Άμφισσας και του ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ "

12 Ιουνίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ και στις 34.500,00 € συμπ ΦΠΑ με την προαίρεση
Διενέργεια: 24-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο "Παράταση" Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κατά των ορίων για την υπηρεσία «Καθαριότητα» για τις αναγκες του Γ.Ν Άμφισσας και του κε.Φ.Ι.Απ

27 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 126.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 28/05/2020 ημέρα Πέμπη και ώρα 8:00 μ.μ
Ηλεκτρονική Αποσφάγιση προσφορών 19/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Καταλητική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 15/06/2020 και ώρα 18:00 μμ
Λήψη πρόσκλησης, και υπεύθυνη δήλωση και εγγράφου παράτασης,καταλητική ημερομηνια:

Νέο "Παράταση" Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

27 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 260.068,92 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 15/06/2020 και ώρα 18:00 μ.μ
Λήψη πρόσκλησης, και υπεύθυνη δήλωση,παράταση διαγωνισμού,καταλητική ημερομηία :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού

21 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 18-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσια Πιστοποίησης Βιοϊατρικού εξοπλισμού

21 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 18-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής Ούρων

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Βιοχημικούς Αναλυτές

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 62.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.911,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρηση Ανελκυστήρων

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο(2) έτη
Διενέργεια: 02-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία «Ταχυμεταφορές Αντικειμένων»

20 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Αναλυτή VIDAS

15 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 04-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 03-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Αιματολογικούς Αναλυτές

15 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 35.150,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 04-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 03-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλοσίμων για Ανασολογικούς Αναλυτές

15 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 71.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 04-06-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 03-06-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών SLA στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για το ΟΠΣΥ Μ.Υ Στερεάς Ελλάδας

14 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 59.520,00€ € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο (2) έτη
Διενέργεια: 28-05-2020, ημέρα Πέμπτη΄ και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου

8 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατρικών Αερίων σε Φιάλες

8 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

8 Μαΐου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Απολύμανσης του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας και του ΚΕΦΙΑΠ

27 Απριλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο έτη
Διενέργεια: 14-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-05-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια «Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστων»

07 Απριλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία «Ταχυμεταφορές Αντικειμένων»

02 Απριλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης συστήματος επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ

01 Απριλίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

31 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.911,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης αναισθησιολογικού μηχανήματος Aespire

31 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια stick σακχάρου με συνοδό εξοπλισμό

31 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας

26 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Σακών Αίματος

18 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 02-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 01-04-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση για το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων -GDPR

15 Ιανουαρίου 2020

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου

15 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ κατ’ έτος για δύο(2) έτη
Διενέργεια: 30-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια κασετών φακοθρυψίας και συνοδού εξοπλισμού μηχανήματος φακοθρυψίας

15 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός προχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και γαλακτοπωλείου

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 29.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία Τεχνικού Ασφαλείας

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 30-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Ιατρού Εργασίας

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 30-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Μαναβικής

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 26.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κατεψυγμένων

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας

09 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής ετών 2020-2021

08 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ κατ’ έτος
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

08 Ιανουαρίου 2020

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-01-2020)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Επιλογή Προμηθευτή/αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου «Προμήθεια έξι(6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του Τεχνητού Νεφρού»

20 Δεκεμβρίου 2019

Κατηγορία: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 23/12/2019 και ώρα 8:00 π.μ Μέχρι τις 18:00 μ.μ 20-01-2020 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου(-ων) υλοποίησης του Υποέργου «Προμήθεια ιατροτέχνολογικού εξοπλισμού»

20 Δεκεμβρίου 2019

Κατηγορία: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 115.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 23/12/2019 και ώρα 8:00 π.μ Μέχρι τις 18:00 μ.μ 20-01-2020 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνη δήλωση και Διευκρίνηση:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Μελανιών

14 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής Ύλης

14 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός προσωρινού Διαφλεβικού Βηματοδότη

07 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.875,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλυντηρίου ιματισμού 50 κιλών

07 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξαταστικών γαντιών

07 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών ειδών:Χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτες-χειροπετσέτες

07 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και σακούλες αποβλήτων-απορριμάτων

06 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων

21 Οκτωβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 6-11-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Ακτινοπροστασίας του Νοσοκομείου για ένα(1) έτος

17 Οκτωβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός(1) Ψυγείου για τα Αντιδραστήρια του Μικροβιολογικού Τμήματος

17 Οκτωβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019

17 Οκτωβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση ενός(1) πλυντηρίου ιματισμού 50 κιλών

27 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού

27 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 56.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Διευκρίνηση Διαγωνισμού:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Λαρυγγοσκοπίου με οθόνη

26 Σεπτεμβρίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Υλικών

19 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια αναισθησιολογικού υλικού: βελόνες αναισθησίας και βελόνες Νευροδιέγερσης

19 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) προσωρινού διαβλεβικού βηματοδότη

19 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.875,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-10-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός(1) Λαπαροσκοπικού Πύργου

3 Σεπτεμβρίου 2019

Κατηγορία: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 04/09/2019 και ώρα 8:00 π.μ Μέχρι τις 18:00 μ.μ 30-09-2019 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης Διευκρίνηση και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκαρδιογράφου

7 Αυγούστου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Λαρυγγοσκοπίου με Οθόνη

7 Αυγούστου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Φίλτρου Κατακράτισης Μικροβίων για ON-LINE HDF για Μηχανήματα FRESENIUS 4008S

7 Αυγούστου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

7 Αυγούστου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 34.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Σακών Αίματος

25 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός Πλυντηρίου Ιματισμού 50 Κιλών

25 Ιουλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Σχόλια:Αναρτήθηκε Δημόσια Διαβούλευση στον Ιστότοπο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 19DIAB000005506 ενός Πλυντηρίου Ιματισμού 50 Κιλών

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού

25 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 24.676,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων

18 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 08-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ενός προσωρινού Διαβλεφικού Βηματοδότη

18 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.875,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 08-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-08-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση Εκ νέου (Ορθή Επανάληψη "Παράταση Τεσσάρων Ημερών Επιπλέον")

16 Ιουλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Σχόλια:Αναρτήθηκε εκ νέου Δημόσια Διαβούλευση στον Ιστότοπο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 19DIAB000005407 για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό (Αναισθησιολογικό Μηχάνημα, Σχισμοειδής Λυχνία, Οστικής Πυκνότητας)

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

9 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 29.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για ένα(1) έτος
Διενέργεια: 25-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Συντήρησης Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης FRESENIUS 4008S της ΜΤΝ

4 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 50.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο(2) έτη
Διενέργεια: 25-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιματισμού

3 Ιουλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο 2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια έξι(6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης

24 Ιουνίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού

21 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμό για την υπηρεσία του Τεχνικού Ασφαλείας -Ιατρού Εργασίας

21 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-07-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-07-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενος (1) Χειρουργικού Ηλεκτρονικού Εξεταστικού Κρεβατιού

7 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 26-06-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμό για την υπηρεσία Συντήρηση Υποσταθμού Μ.Τ και Η/Ζ

7 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 26-06-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης αιμοκάθαρσης τύπου HOSPAL INTEGRA

31 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 20-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 19-06-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία συντήρησης μηχανημάτων αιμοκάθαρσης τύπου FRESENIUS 4008S

30 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 48.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ για δύο(2) έτη
Διενέργεια: 13-06-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-06-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για Πηκτολογικό Αναλυτή

10 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Διαχείρισης αποβλήτων

10 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αναλυτή VIDAS

8 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός(1) Αυτόκαστου Κλιβάνου Αποστείρωσης

8 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια έξι(6) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης

6 Μαΐου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Τεχνικού Ασφάλειας Ιατρού Εργασίας

2 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού

2 Μαΐου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.350,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

30 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Μοσχευμάτων(Πλέγματα)

23 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Λαπαροσκοπικού Πύργου

23 Απριλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας Σχισμοειδούς Λυχνίας

22 Απριλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Μηχανήματος Οστικής Πυκνότητας

22 Απριλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Αναισθησιολογικού Μηχανήματος

22 Απριλίου 2019

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

`

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων DRAEGER-PRIMUS

22 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Λαρυγγοσκοπίου με Οθόνη

19 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ίσχαιμου Περιδέσης -TOUNIQUET

19 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 09-05-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 08-05-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αιματολογικούς Αναλυτές,Πηκτολογικό και Καρδιολογικό Αναλυτή

11 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής Ούρων

11 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Βιοχημικούς Αναλυτές

11 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 64.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Μικροβιολογικών Ειδών

11 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.952,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-04-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός φορητού Υπερηχοκαρδιαγράφου

09 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός μηχανήματος υπερηχοτομογραφίας

09 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός οφθαλμολογικού χειρουργικού μικροσκοπίου

09 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 49.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντισηπτικών Απολύμανσης

05 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.473,48 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Ανασολογικούς Αναλυτές

02 Απριλίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός συστήματος αντιστροφής όσμωσης για κλίβανο κεντρικής αποστείρωσης

28 Μαρτίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αναλυτή VIDAS

28 Μαρτίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια μιας αντλίας έγχυσης φαρμάκων

28 Μαρτίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-04-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-04-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Συντήρηση Ανελκυστήρων

05 Μαρτίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

28 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 35.563,80 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 12-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ραμμάτων

25 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.084,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία απολύμανσης του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

25 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου και Γαλακτοπωλείου

21 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 34.181,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Διευκρίνηση Διαγωνισμού :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κατεψυγμένων

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.803,43 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Αρτοποιίας

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.176,39 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 23.310,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Μαναβικής

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.031,39 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-03-2019)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

13 Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 189.980,74 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 14/02/2019 και ώρα 8:00 π.μ Μέχρι τις 18:00 μ.μ 13-03-2019 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών SLA στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για το ΟΠΣΥ Μ.Υ Στερεάς Ελλάδας

12 Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 26-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

30 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 30.850,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Συριγγών

23 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων σε φιάλες

23 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.706,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Διευκρίνηση Διαγωνισμού :

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Χάρτινων χαρτοπετσετών

23 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Βελονών Μ.Τ.Ν

23 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-12-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

19 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

19 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό-καθαριότητας

14 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό-καθαριότητας

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

14 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Συντήρησης Αναισθησιολογικού Μηχανήματος AESPIRE

13 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-11-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη εσωτερικού ελεγκτή

13 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-11-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και Εγκατάσταση ενός συστήματος κλιβάνου Ατμού κεντρικής Αποστείρωσης

12 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-11-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

12 Νοεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 28-11-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

8 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

8 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

6 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών αντιδραστήρια

31 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

31 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη καθαριότητας

29 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη καθαριότητας

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

23 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

23 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

23 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

22 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπο υλικό- καθαριότητας

19 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπο υλικό- καθαριότητας

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

19 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλλακτικά

9 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλλακτικά

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

9 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

4 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

4 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

4 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

28 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη καθαριότητας

28 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη καθαριότητας

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

28 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για καύσιμα

27 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για καύσιμα

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έντυπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλακτικά

21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλακτικά

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

14 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

11 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Σπιρόμετρου

7 Σεπτεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 20-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 19-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Προχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ενδοφακών

7 Σεπτεμβρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 30.012,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 20-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 19-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Kαύσιμα

7 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Kαύσιμα

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

5 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

5 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

Νέο Παράταση υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για το χειρουργικό οφθαλμολογικό μικροσκόπιο

3 Σεπτεμβρίου 2018

Παράταση υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για το χειρουργικό οφθαλμολογικό μικροσκόπιο

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό 2

3 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό 1

3 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

3 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

28 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιματισμό

23 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιματισμό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ασφάλεια αυτοκινήτου

21 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ασφάλεια αυτοκινήτου

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

21 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό αποστειρωμένο

16 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό αποστειρωμένο

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

16 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Καρδιολογικούς Αναλυτές

13 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 19.997,34 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 13-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Χειρουργικού Μικροσκοπίου

13 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 03-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικής Διαθερμίας

13 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 24%
Διενέργεια: 04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 03-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαιόλαδου Παντοπωλείου

9 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ 13%
Διενέργεια: 22-08-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 21-08-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Διαλυμάτων M.T.N

3 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 36.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

3 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

3 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού

1 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 66.918,60 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-09-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Παρασκευή 14-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Ανακοίνωση:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Σακών Αίματος

1 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.706,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση Διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικής Γάζας

1 Αυγούστου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.535,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 06-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 05-09-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

24 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό αποστειρωμένο-διαλύματα

24 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό αποστειρωμένο-διαλύματα

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

23 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αντιδραστήρια

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανταλλακτικά

23 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών ανταλλακτικά

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

23 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου

19 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 20/07/2018 Μέχρι τις 18:00 27-08-2018 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για χειρουργικά εργαλεία

19 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για χειρουργικά εργαλεία

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

18 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 118.953,30 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Έναρξη Υποβολής Προσφορών: 19/07/2018 Μέχρι τις 18:00 20-08-2018 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

16 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό αποστειρωμένο υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρικά μηχανήματα

16 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρικά μηχανήματα

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό

13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχάνημα μέτρησης - Αναλυτής Καυσαερίων

6 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχάνημα μέτρησης - Αναλυτής Καυσαερίων

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό ορθή επανάληψη

6 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό ορθή επανάληψη

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό υλικό

6 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υγειονομικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγειονομικό - αποστειρωμένο υλικό

5 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υγειονομικό - αποστειρωμένο υλικό

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Χειρουργικού Μικροσκοπίου

4 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηχανογραφικό υλικό

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών μηχανογραφικό υλικό

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για οδοντιατρικό υλικό

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό.

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Monitor παρακολούθησης Ασθενών

4 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μίας Χειρουργικής Διαθερμίας

4 Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και Διευκρίνηση Διαγωνισμού:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό.

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λοιπό υλικό.

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Μηχανογραφικό υλίκό.

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Μηχανογρφικό υλικό.

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Υγειονομικό υλικό.

4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Υγειονομικό υλικό.

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρικά μηχανήματα

2 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιατρικά μηχανήματα

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

26 Ιουνίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 12-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 11-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Πρόχειρου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού

19 Ιουνίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.990,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 05-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 04-07-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

`

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια μίας Χειρουργικής Διαθερμίας Υψηλής απόδοσης

7 Ιουνίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-06-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-06-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσiα Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Αξονικού Τομογράφου

06 Ιουνίου 2018

Λεπτομέρειες της Διαβούλευσης εδώ:

Νέο Διακήρυξη Δημοσίου Πλεοδοτικού Διαγωνισμού : Εκμίσθωση Ακινήτου

01 Ιουνίου 2018

Λεπτομέρειες της Διακήρυξης εδώ:

Νέο Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ενός Χειρουργικού Μικροσκοπίου για το Οφθαλμολογικό Τμήμα

22 Μαΐου 2018

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Επαναληπτικός Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Πηκτικότητας αίματος με Συνοδό Εξοπλισμό

21 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.120,47 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-06-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 06-06-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Επαναληπτικός Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών Αρτοποιίας

17 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.452,20 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού

17 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.990,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Γενικής Ούρων

14 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.079,90 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 31-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 30-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2018

2 Μαΐου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων

25 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού

25 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 09-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

13 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 03-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 02-05-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας

5 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.452,20€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 26-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 25-04-2018 ημέρα Τετάρτη
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων πηκτικότητας αίματος με συνοδό εξοπλισμό

3 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.120,47€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 18-04-2018 ημέρα Τετάρτη
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός Διαγωνισμός για την διαχείριση αποβλήτων

3 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοππτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 27.921,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 18-04-2018 ημέρα Τετάρτη
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός για την συντήρηση συστήματος επεξεργασίας νερού

3 Απριλίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 18-04-2018 ημέρα Τετάρτη
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης::

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

29 Μαρτίου 2018

Κατηγορία: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 118.953,30€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 18:00 23-04-2018 ημέρα Δευτέρα
Λήψη πρόσκλησης, Περίληψη Διακήρυξης και υπεύθυνη δήλωση:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Μελανιών

28 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.995,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Υπηρεσία του Τεχνικού Ασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Κατεψυγμένων

27 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.021,49 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου και Γαλακτοπωλείου

27 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 24.485,36 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου

27 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 28.961,01 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Μαναβικής

27 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.079,89 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-03-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

15 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-02-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 26-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αιματολογικούς Αναλυτές

6 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 37.870,47 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης

6 Φεβρουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

30 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 39.975,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Βιοχημικούς Αναλυτές

30 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 74.399,76 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 14-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων

25 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 19.926,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 08-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Υπηρεσία του Τεχνικού Ασφαλείας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

25 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 08-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 07-02-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Server

9 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 01-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 31-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Μελανιών

9 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.995,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 01-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 31-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού

9 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 43.139,60 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Συντήρηση Ανελκυστήρων

9 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2017

8 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € πλέων ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη για το Έργο Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής ετών 2018-2019

8 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 18.000,00 € πλέων ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Σακουλών Απορριμμάτων και Μολυσματικών

2 Ιανουαρίου 2018

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Ανoσολογικούς Αναλυτές

28 Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 69.470,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση Διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Υπηρεσία Διαχείρισης Αποβλήτων

20 Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 27.921,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού

20 Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.825,47 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-01-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 17-01-2018)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

14 Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 119.412,60€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00μμ
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι της 18:00μμ ημέρα Δευτέρα 8-01-2018
Λήψη πρόσκλησης,υπεύθυνης δήλωσης και περίληψη διακήρύξης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού

2 Νοεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.995,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση ενος Αυτομάτου Συστήματος Εξουδετέρωσης των Μολυσματικών Υγρών Αποβλήτων

2 Νοεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Απολύμανσης του Γ.Ν Άμφισσας

2 Νοεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία Συντήρησης Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων

2 Νοεμβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού Μηχανογράφησης

25 Οκτωβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

24 Οκτωβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 65.124,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Ανoσολογικούς Αναλυτές

24 Οκτωβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 69.470,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αερόψυκτου Ψυκτικού Συγκροτήματος

24 Οκτωβρίου 2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-11-2017)
Λήψη πρόσκλησης υπεύθυνης δήλωσης και διευκρίνηση διαγωνισμού:

Νέο Συνοπτικός Προχειρος Ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια και την εγκατάσταση ενός Αυτόματου Συστήματος Εξουδετέρωσης των Μολυσματικών υγρών αποβλήτων

3 Οκτωβρίου2017

Κατηγορία: Συνοπτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-10-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-10-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αερόψυκτου Ψυκτικού Συγκροτήματος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

22 Σεπτεμβρίου 2017

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης αναισθησιολογικών μηχανημάτων

4 Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 20-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια βελονών Μ.Τ.Ν

4 Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.189,40€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Σάκων για ουρά

1 Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.599,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Συνοπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την υπηρεσία Ακτινοπροστασίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

1 Σεπτεμβρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και εξόδων.
Διενέργεια: 14-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Επαναληπτικός πρόχειρος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

31 Αυγούστου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 67.800,72 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-9-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-9-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτροκαρδιογράφου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

31 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 10:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη εσωτερικού ελεγκτή

31 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 10:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

21 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 2-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ραμμάτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

14 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.412,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 2-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια συριγγών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

14 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.412,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 2-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

14 Ιουλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.947,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 2-8-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

30 Ιουνίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 66.216,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 18-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 17-7-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιουνίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 41.171,55 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 12-7-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

23 Ιουνίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 10-7-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος για το σύνολο των κτηρίων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

23 Ιουνίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 5-7-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αυτόματου Συστήματος Εξουδετέρωσης Μολυσματικών Υγρών Αποβλήτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

30 Μαΐου 2017

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Διαβούλευση για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Κλιβάνου Αποστείρωσης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

30 Μαΐου 2017

Λεπτομέρειες της διαβούλευσης εδώ:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία συντήρησης μηχανημάτων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

8 Μαΐου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 36.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 25-5-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 24-5-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Απριλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 19.800,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-5-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 10-5-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

4 Απριλίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.750,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Διενέργεια: 27-4-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 26-4-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

10 Μαρτίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-3-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια καρδιοτοκογράφου δίδυμης κύησης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Φεβρουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 8-3-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

16 Φεβρουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 2-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 1-3-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

16 Φεβρουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 33.973,45 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 2-3-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 1-3-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Φεβρουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 14.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-2-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Μαναβικής για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 26.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών Παντοπωλείου και Γαλακτοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 21.400,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κατεψυγμένων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.310,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποϊίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

24 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 6-2-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

3 Ιανουαρίου 2017

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 20.832,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-1-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 18-1-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

15 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 11-1-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 10-1-2017)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυμάτων Μ.Τ.Ν. για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

7 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 59.950,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 21-12-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 20-12-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια στολών εργασίας και υποδημάτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

7 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 20-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 19-12-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

7 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 21-12-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15.076,46 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 19-12-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Παρασκευή 16-12-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

1 Νοεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-11-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την διαχείριση αποβλήτων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

1 Νοεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 31.980,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-11-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

1 Νοεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-11-2016 13-12-2016, ημέρα Τετάρτη Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-11-2016)
Λήψη πρόσκλησης:
Παράταση ανοίγματος προσφορών:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

5 Σεπτεμβρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 14,926,17 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-9-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 13-9-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών μαναβικής για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3,700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5,400,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

6 Ιουλίου 2016,

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1,850,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 22-7-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 21-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων γενικής ούρων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

5 Ιουλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 20-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 19-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12,624,36 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 12-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 13-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9,915,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση αναισθησιολογικού συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2,250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 5-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης FRESENIUS για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2,250,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 6-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 5-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης FRESENIUS για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 6-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης HOSPAL για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

17 Ιουνίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 7-7-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 6-7-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

31 Μαίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11,040,10 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 16-6-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 15-6-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

21 Απριλίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12,845,84 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 10-5-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 9-5-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών

28 Μαρτίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 12-4-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 11-4-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Μαρτίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 15,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 8-4-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 7-4-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

25 Φεβρουαρίου 2016/p>

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 11,164,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 4-3-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 3-3-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1,500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7,300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών μαναβικής για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8,200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός ειδών γαλακτοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 5,300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1,700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-2-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την συντήρηση συστήματος επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

28 Ιανουαρίου 2016

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 8,000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 9-3-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 8-3-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος Διαγωνισμός Για Την Προμηθεια Ενδοφακών

22 Δεκεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 13-1-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 12-1-2016)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Για Την Προμηθεια Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού

21 Δεκεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.808,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-12-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 29-12-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση ανελκυστήρων

10 Νοεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-12-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 22-12-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία απολύμανσης

14 Οκτωβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 4-11-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 3-11-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για τη συντήρηση δύο αναισθησιολογικών συγκροτημάτων

30 Σεπτεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.450,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 14-10-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 13-10-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών

23 Σεπτεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 3.762,90 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 8-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 7-10-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης HOSPAL

15 Σεπτεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 10.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 24-9-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 11:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 22-9-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού

11 Σεπτεμβρίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 12.656,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 23-9-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 11:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 23-9-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια καθετήρων

31 Αυγούστου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-9-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-9-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια επιδεσμικού υλικού

31 Αυγούστου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 17-9-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 16-9-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 9.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών μαναβικής

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας

17 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τρίτη 28-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών ραμμάτων

14 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών

13 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια βελονών τεχνητού νεφρού

13 Ιουλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 1.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 30-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 29-7-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενδοφακών

25 Μαίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: -
Διενέργεια: 9-6-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Δευτέρα 8-6-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού

29 Απριλίου 2015

Κατηγορία: Πρόχειρος Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 44.985,30 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 15-5-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Πέμπτη 14-5-2015)
Λήψη πρόσκλησης:

Νέο Τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτοβάμβακα

23 Ιουνίου 2014

Κατηγορία: Τακτικός Διαγωνισμός
Προϋπολογισμός: 176.950,58 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ
Διενέργεια: 28-8-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Αποδοχή προσφορών: Μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας (Τετάρτη 27-8-2014)
Λήψη πρόσκλησης: